ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ

ГЕОМЕХАНИКА или тачније речено механика грађевинског тла је инжењерска наука која теоријски и практично изучава физичко – хемијске и инжењерске (механичке) особине грађевинског тла за потребе грађевинске технике. Геомеханика се бави проучавањем тла као масе која треба да сама себе одржи у равнотежи, да прими и носи оптерећење грађевинских објеката и најзад, као материјал који служи за израду земљаних објеката.                                                                                                          Под грађевинским тлом подразумевамо природну мешавину чврстих зрна минералног или органског порекла, воде и ваздуха. Тло је дакле хетероген систем. Чврсти делићи настали распадањем стена називају се зрна тла, чија се својства разликују зависно од састава стена чијим су распадањем настала. Механика тла изучава зрна d ≤ 60 mm,  док се крупнија зрна (60 mm ≤ 200 mm ) изучавају у грађевинским материјалима. Зрна чија јеd ≥200 mm изучавају се у механици стена.

ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ

Извођење истражних радова тла је обавезан поступак који се обавља пре почетка израде инвестиционо техничке документације, ради обезбеђивања инжењерско геолошке подлоге за пројектовање, извођење и експлоатацију грађевинских објеката. Сврха им је прикупљање информација за потребе механике тла. Циљ истражних радова је утврђивање слојевитости(директно или индиректно), слегања тла, међусобног односа слојева, носивости, деформаби-лности, стабилносто,подземне воде и њихов режим(водопропустљивост, правци струјања), уградљивости и тд., једном речју циљ истражних радова је прику-пљање података о показатељима природног стања тла. Резултати истраживања приказују се пројектима  инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања терена.

Теренске истражне радове можемо поделити на :

  1. Истраживања на површини терена
  2. Опити на лицу места („in situ“)
  3. Дубинска истраживања – сондирање терена
Untitled-1b

Теренска бушећа гарнитура

Војводе Степе - ламела " Д "

Геотехнички профил “ Војводе Степе“ ламела Д

Елаборат геотехничких испитивања терена

Драги моји матуранти, ево делова једног интересантног пројекта (елабората) геотехничких испитивања тла. Ради се о геотехничком испитивању терена за потребе пројектовања изградње стамбеног објекта у Улици Васе Пелагића бр. 7.

Untitled-1

Геолошки профил бушотине В -1

Untitled-1 1

Геолошки профил бушотине В – 1

Untitled-1 2

Геотехнички профил А – А