ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ

ГЕОМЕХАНИКА или тачније речено механика грађевинског тла је инжењерска наука која теоријски и практично изучава физичко – хемијске и инжењерске (механичке) особине грађевинског тла за потребе грађевинске технике. Геомеханика се бави проучавањем тла као масе која треба да сама себе одржи у равнотежи, да прими и носи оптерећење грађевинских објеката и најзад, као материјал који служи за израду земљаних објеката.                                                                                                          Под грађевинским тлом подразумевамо природну мешавину чврстих зрна минералног или органског порекла, воде и ваздуха. Тло је дакле хетероген систем. Чврсти делићи настали распадањем стена називају се зрна тла, чија се својства разликују зависно од састава стена чијим су распадањем настала. Механика тла изучава зрна d ≤ 60 mm,  док се крупнија зрна (60 mm ≤ 200 mm ) изучавају у грађевинским материјалима. Зрна чија јеd ≥200 mm изучавају се у механици стена.

ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖНИ РАДОВИ

Извођење истражних радова тла је обавезан поступак који се обавља пре почетка израде инвестиционо техничке документације, ради обезбеђивања инжењерско геолошке подлоге за пројектовање, извођење и експлоатацију грађевинских објеката. Сврха им је прикупљање информација за потребе механике тла. Циљ истражних радова је утврђивање слојевитости(директно или индиректно), слегања тла, међусобног односа слојева, носивости, деформаби-лности, стабилносто,подземне воде и њихов режим(водопропустљивост, правци струјања), уградљивости и тд., једном речју циљ истражних радова је прику-пљање података о показатељима природног стања тла. Резултати истраживања приказују се пројектима  инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања терена.

Теренске истражне радове можемо поделити на :

  1. Истраживања на површини терена
  2. Опити на лицу места („in situ“)
  3. Дубинска истраживања – сондирање терена
Untitled-1b

Теренска бушећа гарнитура

Војводе Степе - ламела " Д "

Геотехнички профил “ Војводе Степе“ ламела Д

Елаборат геотехничких испитивања терена

Драги моји матуранти, ево делова једног интересантног пројекта (елабората) геотехничких испитивања тла. Ради се о геотехничком испитивању терена за потребе пројектовања изградње стамбеног објекта у Улици Васе Пелагића бр. 7.

Untitled-1

Геолошки профил бушотине В -1

Untitled-1 1

Геолошки профил бушотине В – 1

Untitled-1 2

Геотехнички профил А – А

Секција

Драги моји ученици трећег разреда, имамо занимљив задатак уз дружење. У претходном периоду смо причали о отварању геомеханичке секције. Ево дошао је тренутак. Потрбно је да  прво дамо име нашој секцији. Мој предлог је да то буде „ГеМеТЛА“.  Име наше секције је по томе шта изучава предмет. Истовремено треба  да  смислимо и лого наше секције! Лого је име уметнуто у узорак тла (измењени лапор) и наравно разред. Волела бих да чујем ваше мишљење и предлоге.

Untitled-1

Мој предлог

Срећан почетак и поздрав!

Професорка Игорка.